Centre Culture Régional
Dudelange opderschmelz

1a rue du centenaire
L-3475 Dudelange

04.12.2023

20h00
opderschmelz

Ouverture des portes à 19h30

Entrée libre / Freier Eintritt / Free Entry

Wéi koum d'Eisenindustrie op Lëtzebuerg? Wéi huet ët zu Diddeleng ugefaangen a wat hunn d'Mineuren zu Diddeleng zum Opschwong vum Land bäigedroen?
D'Kennschaft vum Ëmgang mam Eisenäerz geet wäit zeréck bis bei d'Kelten an d'Germanen. Hei zu Lëtzebuerg gouf an den 1800er Joren als éischt Rasen-Eisenäerz ofgebaut, z.B. am Guttland vun de Baueren.
An den 1880er Joeren goufen am Minett Galerië mat Äerzvirkommen entdeckt, sou z. B. um Tattebierg oder och nach am Quartier 'Italien'. Et war den Ingenieur Joseph Wagner, deen am Frankelach an der Ëmgéigend vum Laangebierg e Schlakefloss am Buedem entdeckt huet. Dat war souzesoen den Ufank zu Diddeleng.