Centre Culture Régional
Dudelange opderschmelz

1a rue du centenaire
L-3475 Dudelange

22.09.2015

19h30
opderschmelz - Petit Auditoire

Conférence

Caisse du soir /
Abendkasse

10 €

Conférence

KULTURPASS: Entrée gratuite / Freier eintritt / Free Entry

Achetez votre ticket aux places de
prévente habituelles ou
directement en ligne.

Conférencier: Christian Mosar, critique d'art indépendant

Vu 1945 bis zu der Petrolskris sinn d’Grondsteng fir d’Géigewaartskonscht geluecht ginn. 

Dës Konferenz gëtt e puer Unhaltspunkten déi weisen wat dann den Ënnerscheed tëscht moderner a Géigewaartskonscht ass.

Réservation : Patricia Jochheim T.516121-290 - patricia.jochheim@dudelange.lu

Conférence 10€