Centre Culture Régional
Dudelange opderschmelz

1a rue du centenaire
L-3475 Dudelange

13.01.2015

18h30
opderschmelz - Grand Auditoire

Prévente / Vorverkauf

15 € (+ FRAIS/VVK-GEBUHREN)

Caisse du soir /
Abendkasse

20 €

Entrée libre / Freier Eintritt / Free Entry

Et spillen 145 Schüler aus allen Departementer vun der Schoul:

Bléiser, Sträicher, Pianisten, Comboen, Gesang a Percussioun.

Durée: +/- 75’.