Centre Culture Régional
Dudelange opderschmelz

1a rue du centenaire
L-3475 Dudelange

26.01.2017

15h00
opderschmelz - Grand Auditoire

Ouverture des portes à 14h30

Prévente / Vorverkauf

15 € (+ FRAIS/VVK-GEBUHREN)

Caisse du soir /
Abendkasse

20 €

Entrée libre / Freier Eintritt / Free Entry

KULTURPASS: Entrée gratuite / Freier eintritt / Free Entry

Wéi all Joer ënnerstëtzt opderschmelz déi wonnerbar Initiativ vun dem Léierpersonal vun der Schoul Echerdahl fir mat hiren Butzen en Theaterstéck anzeüben an opzeféieren. Nom Zirkus gi mer elo op d'Hingerfarm. Mir freeën eis.