Centre Culture Régional
Dudelange opderschmelz

1a rue du centenaire
L-3475 Dudelange

10.02.2015

19h30
opderschmelz - Petit Auditoire

Cycle de 5

Caisse du soir /
Abendkasse

35 €

Cycle de 5

KULTURPASS: Entrée gratuite / Freier eintritt / Free Entry

Achetez votre ticket aux places de
prévente habituelles ou
directement en ligne.

conférence

Caisse du soir /
Abendkasse

10 €

conférence

KULTURPASS: Entrée gratuite / Freier eintritt / Free Entry

Achetez votre ticket aux places de
prévente habituelles ou
directement en ligne.

Conférencier: Christian Mosar, critique d'art indépendant

Konscht zu Lëtzebuerg - éischten Deel  1893-1939

Eng kritesch Konschtgeschicht vun der Grënnung vum Cercle artistique am Joer 1893 bis zu der Weltausstellung zu New York am Joer 1939. 

Dës Konferenz bréngt och eng Analyse vun der lëtzebuerger Sécession an den 30er Joeren.

Réservation : Patricia Jochheim T.516121-290 - patricia.jochheim@dudelange.lu

Conférence 10€

Cycle 5 conférences 35€